പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ

വേനൽ അതിരൂക്ഷമാം വിധം ആളിക്കത്തുകയാണ് . വരൾച്ചയോടൊപ്പം ജനങ്ങളിൽ വിരൾച്ചയും കാണപ്പെടുന്നു . ഈ കൊടും വേനലിൽ നിന്നും വേനൽക്കാല രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷനേടാനും
നമ്മുക്ക് കൈകോർക്കാം . വേനലിൽ നിന്നും വേനൽക്കാല രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാനുള്ള
അറിവുകളും വിവരങ്ങളും ഈ ത്രെഡിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക